„SMART SCHOOL”  innowacja metodyczno-programowa, której autorami i realizatorami są nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej nr 6.

Tablety na matematyce w 5a

Lekcja tabletowa w klasie 4 a, b, c

Lekcje biologii w klasach 5b i 5c

Lekcje przyrody z tabletami w klasach czwartych

Poćwiczyliśmy perspektywę zbieżną na kartkach, teraz pora na tabletach…

Lekcje tabletowe w klasie 6 d

Lekcje tabletowe

Lekcje tabletowe

Optyka z tabletami w klasie 6d

Lekcja tabletowa z muzyki w klasie 6c

Optyka z tabletami w klasie 6d

„Systemy zapisywania liczb”

Lekcja tabletowa z muzyki w klasie 4c

Lekcja plastyki z użyciem tabletów w klasie V

Klasa 6 bada czym jest camera obscura?

Dzień Pluszowego Misia w klasie II a

Tablety w klasie 5c

Konkursu na Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

Klasa 2c SP6 Biała Podlaska

Lekcje tabletowe w klasach szóstych

Jesienne kodowanie

QRkody

kodowanie w klasie 2 c SP6

W Krainie Rudego Kota

Lekcja plastyki z użyciem tabletów w klasie IV – „Moje miasto”

Lekcje tabletowe z przyrody

Tablety w klasie 6

Gra szkolna „Szóstka liczy” – Wyniki

Harmonogram zajęć klas 4-6 w ramach realizacji innowacji

SMART SCHOOL w roku szkolnym 2018/2019

WSZYSTKIE przedmioty objęte innowacją (z wyłączeniem zajęć komputerowych, wych – fizycznego) odbywają się w wyznaczonych pracowniach wyposażonych w tablety.
Realizacja programu nauczania danego przedmiotu wzbogacona jest o nowoczesne metody nauczania wykorzystujące TIK.

Klasy IV – sala 104
Klasy V – sala 127
Klasy VI – sala 128

I termin: 4.09-9.11. 2018r. klasy; 4c, 5a, 6c.
II termin: 12.11-18.01.2019r. klasy; 4d, 5c, 6d.
III termin: 21.01-5.04.2019r. klasy; 4a, 5d, 6a.
IV termin: 8.04-19.06r. klasy; 4b, 5b, 6b.

Chcemy być szkołą aktywną w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi komputerowych i technologii informacyjnych w codziennej pracy. Od wielu lat wzbogacamy bazę informatyczną szkoły. Wiemy, że wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy szkoły jest obecnie nieodzowne, staje się codziennością naszej placówki, stanowi ogromne urozmaicenie zajęć, zwiększa ich skuteczność, rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów, sprzyja aktywności, pozwala bieżąco sprawdzać ich wiedzę i umiejętności.
W naszej szkole staramy się wprowadzać nowe przedsięwzięcia. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli przygotowani na wyzwania jakie stawia współczesny świat. Dlatego też wprowadzamy niekonwencjonalne formy i metody pracy zmierzające do optymalnego rozwoju wszelkich funkcji poznawczych dzieci, kreatywności, szerokiego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość, samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania nowych działań, dokonywania wyborów.
„SMART SCHOOL” to innowacja metodyczno-programowa, której autorami i realizatorami są nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej nr6. Wprowadzenie innowacji, to przejście z epoki tablicy i kredy do ery multimediów. Takie są wymagania dzisiejszej rzeczywistości, dlatego trzeba uczyć młodych ludzi innych sposobów pozyskiwania wiedzy. Szkoła powinna poświęcić dużo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk ścisłych i technicznych – zgodnie z priorytetami Strategii Lizbońskiej. Kształcenie w tym zakresie jest kluczowe dla rozwoju cywilizacyjnego Polski oraz Europy. Projekt Zajęć z tabletami idealnie wpisuje się w podejmowane ostatnio w naszym kraju działania, mające na celu popularyzację nauk technicznych i matematyczno-przyrodniczych wśród młodego pokolenia Polaków, nie zapominając o przedmiotach humanistycznych.

Innowacja dedykowana jest wszystkim uczniom rozpoczynającym II etap edukacyjny w roku szkolnym 2016/2017.
Innowacja przewidziana jest do realizacji na cały cykl kształcenia II etapu edukacyjnego (od 1.09.2016r. do 28. 06.2019r.)
W każdym roku szkolnym wprowadzamy 9-cio tygodniowy cykl nauczania wszystkich przedmiotów metodami interaktywnymi:
-klasy IV w roku szkolnym 2016/2017
-klasy V w roku szkolnym 2017/2018
-klasy VI w roku szkolnym 2018/2019
W przypadku powstania kolejnych pracowni zaopatrzonych w stanowiska komputerowe dla wszystkich uczniów w klasie, innowacja będzie realizowana w większym wymiarze czasu.

Cele ogólne innowacji
Innowacja ma na celu wykorzystanie e-podręcznika na tabletach jako środka dydaktycznego podczas zajęć edukacyjnych. Uczniowie korzystając z dostępnych aplikacji będą pracowali z e-podręcznikami na lekcjach matematyki, j. polskiego, historii i społeczeństwa, przyrody, zajęć komputerowych, matematyki, języka angielskiego, plastyki i muzyki. Dzięki materiałom audiowizualnym oraz różnorodnym, interaktywnym ćwiczeniom, uczniowie o różnych poziomach uczenia się będą mogli szybciej robić postępy.
Poprzez wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych możliwe będzie przyswojenie w bardziej atrakcyjny sposób treści z zakresu podstawy programowej oraz wybranego programu. Uczniowie będą mogli sprawnie posługiwać się tabletami na zajęciach, wykorzystywać TI w celu podniesienia efektywności kształcenia. Zapoznanie z oprogramowaniem edukacyjnym na tablety, które sprzyjają nauce. Zdobycie umiejętności tworzenia i korzystania z materiałów multimedialnych na potrzeby różnych przedmiotów.
Opis innowacji
Poprawa jakości pracy szkoły poprzez podniesienie skuteczności kształcenia, wzbogacenie
i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego, połączenie nauki i zabawy, stwarzanie uczniom warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji ze źródeł multimedialnych. Wspomaganie uczniów w ich rozwoju, motywowanie do samodzielnego zdobywania wiedzy i podejmowania twórczych działań poprzez stosowanie nowoczesnych środków, tabletu, komputera i metody projektu.
Innowacja wychodzi naprzeciw uczniom podążającymi za nowoczesnymi technologiami i dążącymi do samodzielnego wykorzystywania zasobów Internetu, platform edukacyjnych, programów multimedialnych, e – boków, gier edukacyjnych, aplikacji mających zastosowanie w edukacji. Nauka poprzez zabawę umożliwi uczniom w atrakcyjny i aktywny sposób stosować różnorodne narzędzia TI. Uczy umiejętności prezentacji wyników swojej pracy, rozwija kreatywność i umiejętność pracy zespołowej.

Wszystkie działania w innowacji „SMART SCHOOL” skorelowane są projektem unijnym


Kliknij i edytuj swoją przyszłość

“Kliknij i edytuj swoją przyszłość”