Informacje ogólne

Oddział przedszkolny, realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
Celem działania oddziału przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.     Zadaniem oddziału przedszkolnego jest:
– wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;
– udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
– zapewnienie opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości   szkoły;
– umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i   religijnej;
– zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości   szkolnej;
– wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci;
– przygotowanie dzieci do nauki szkolnej.

Nauczyciel oddziału przedszkolnego:

– wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
– uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka;
– zapewnia równe szanse;
– umacnia wiarę we własne siły i umożliwia osiąganie sukcesu;
– motywuje do osiągania celów;
– stwarza warunki do rozwijania samodzielności;
– rozwija wrażliwość moralną i estetyczną;
– kształtuje umiejętność obserwowania zjawisk zachodzących w środowisku   przyrodniczym i zachęca do aktywności badawczej;
– rozbudza ciekawość poznawczą;
– stwarza warunki do rozwoju wyobraźni;
– dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego   możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych;
– współpracuje z wydawnictwami, z Miejską Biblioteką Publiczną, z   przedszkolem, z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, z Bialskim Centrum Kultury i innymi instytucjami wspierającymi szkołę.

Dzieci oddziału przedszkolnego:

– mają stworzone warunki do wszechstronnego rozwoju;
– mają zapewnioną opiekę przez cały czas pobytu w szkole;
– uczestniczą w zajęciach z religii i etyki, w zajęciach dodatkowych:   zabawy z językiem angielskim, zabawy z komputerem, zajęcia z rytmiki;
– korzystają ze stołówki szkolnej;
– są objęci opieką stomatologa, pielęgniarki i pedagoga szkolnego;
– uczestniczą w spacerach i wycieczkach szkolnych;
– biorą udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
– uczestniczą w spotkaniach z ciekawymi ludźmi;
– uczestniczą w koncertach muzycznych, w wyjściach do kina i na spektakle   teatralne;
– korzystają z wyremontowanych łazienek dostosowanych do wieku najmłodszych;
– bawią się na szkolnym placu zabaw;
– uczestniczą w imprezach klasowych i szkolnych.

Rodzice oddziału przedszkolnego:

– współpracują z nauczycielami oddziału przedszkolnego;
– przyprowadzają dziecko do szkoły i z niej odbierają;
– angażują się w organizowanie imprez klasowych i szkolnych;
– pomagają podczas wyjść i wycieczek;
– interesują się życiem klasy i szkoły;
– sponsorują materiały biurowe.

Programy:
– Warzywa i owoce w szkole
– Mleko w szkole
Czyste powietrze wokół nas    –     Sprawozdanie

Zajęcia i zabawy w oddziale przedszkolnym

WAŻNIEJSZE IMPREZY I WYDARZENIA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015