Zajęcia odbywają się o 1530  w poniedziałek w sali 123

Program zajęć pozalekcyjnych „Moja mała ojczyzna w obiektywie z elementami języka angielskiego” został opracowany z myślą o uczniach szkoły podstawowej.  Jego zadaniem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia profesjonalnych prezentacji multimedialnych, grafiki w Corel Draw, Adobe Photoshop, Gimp, rozwijanie zainteresowań artystycznych, a także przygotowanie uczniów do samokształcenia w tym zakresie. Dokumentowanie przemijającego czasu, historii wydarzeń, ludzi, prowadzenie „historii” rodziny, utrwalenie przemijających zjawisk to główne zadania fotografii. Głównym zadaniem uczniów będzie dokumentowanie najważniejszych wydarzeń z życia szkoły, ludzi, przyrody i zabytków naszej małej ojczyzny. Może stać ważnym hobby i wielką przyjemnością.

Wykonywanie zdjęć prowadzi do wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna i tak dzisiaj brakującej wrażliwości. Zajęcia są dobrą okazją do nabycia umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym oraz rozwijania zaingerowań kulturą i pięknem własnego regionu.

Podczas zajęć młodzi ludzie zapoznają się z cyfrowymi technikami fotograficznymi i komputerową obróbką zdjęć. Zadaniem uczniów będzie wykorzystanie elementów języka angielskiego, który jest wszechobecny w technologii komputerowej. Podczas zajęć uczniowie będą przygotowywali  projekty oraz opracowywali w grupie foldery z wykonanych zdjęć wprowadzając opisy dwujęzyczne. Priorytetem we wszystkich działaniach będzie pokazywanie młodzieży innego spojrzenia na otaczający świat, pokazanie im nowych możliwości rozwoju.

Innowacja zaplanowana została w ramach realizacji projektu „Jupiter czyli Jowisz – uczę po angielsku” realizowanego
w ramach programu Erasmus+ od 01.06.2015. Założenia innowacji są zgodne z Europejskim Planem Rozwoju Szkoły. Realizacja innowacji stanowi wprowadzenie do rozpoczęcia nauczania dwujęzycznego w przyszłości.

Planuje się organizowanie wystaw, projekcji multimedialnych, folderów.

Cele ogólne innowacji.

  • Wspomaganie dzieci we wszechstronnym rozwoju predyspozycji i zdolności poznawczych.
  • Zachęcanie uczniów do wykorzystywania w życiu codziennym języka obcego oraz wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia.
  • Poprawa jakości pracy szkoły i podniesienie jej konkurencyjności dzięki wprowadzeniu dwujęzyczności
    w nauczaniu. Wspomoże  proces nauczania i uczenia się języka angielskiego.
  • Kształtowanie postawy otwartości wobec obcokrajowców oraz poznanie innych kultur oraz postawy ciekawości świata.
  • Rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości , rozwijanie własnych zainteresowań oraz wiary we własne możliwości.