OKzeszyt to mój zeszyt”
Matematyka, to dziedzina wiedzy, której znaczenie wciąż rośnie. Od dawna była nazywana „Królową nauk”. Mimo, iż nie zawsze w pełni integruje się z innymi treściami nauczania, jest jednocześnie dziedziną wiedzy niezbędnej i najczęściej wykorzystywaną w życiu codziennym. W dzisiejszym „cyfrowym” świecie jej wpływ na wszystkie dziedziny życia jest widoczny gołym okiem. Metody matematyczne stanowią precyzyjne narzędzie badań w wielu naukach. Uczenie się matematyki kształtuje umysł, wdraża do logicznego myślenia, tworzy umiejętność zwięzłego formułowania i wdrażania myśli, przyzwyczaja do stosowania racjonalnych metod organizacji pracy własnej i sprawnego działania oraz wyrabia wartościowe cechy charakteru, takie jak: inicjatywa, samodzielność, krytycyzm, systematyczność i dokładność w pracy, wytrwałość w pokonywaniu trudności wyłaniających się podczas dążenia do zamierzonego celu. Z tych powodów kształcenie matematyczne jest ważnym składnikiem kształcenia ogólnego, przygotowującego do czynnego okresu życia, podstawowe elementy wiedzy matematycznej wchodzą w skład wykształcenia współczesnego człowieka. Intelektualne i wychowawcze wartości procesu nauczania i uczenia się matematyki szeroko uwzględnione są w podstawach programowych z matematyki dla szkoły podstawowej.

UZASADNIENIE POTRZEBY INNOWACJI

OKzeszyt jest innowacją przede wszystkim metodyczną, opartą o proces oceniania kształtującego. Ocenianie kształtujące definiuje się jako rodzaj oceniania szkolnego, którego głównym celem jest pomoc uczniowi w uczeniu się. Podczas gdy ocenianie sumujące ma na celu podsumowanie wiedzy uzyskanej przez ucznia po zakończeniu procesu uczenia się, ocenianie kształtujące ma towarzyszyć procesowi uczenia się i go wspomagać.

OKzeszyt wykorzystuje ocenianie kształtujące do pracy z zeszytem ucznia i budowanie partnerstwa pomiędzy nauczycielem i uczniem w uczeniu się i nauczaniu. OK zeszyt jest własnością uczniów i pomaga im się uczyć, dla nauczycieli stanowi pomoc przy monitorowaniu ich pracy oraz wyciąganiu wniosków do planowania nauczania.

TEMATYKA

OKzeszyt jest narzędziem, który wykorzystamy w pracy na lekcji matematyki. Prowadzenie OKzeszytu do tego przedmiotu wydaje się szczególnie pożyteczne. Zakres materiału, nad którym uczniowie pracują w OKzeszycie pokrywa się z przedmiotową podstawą programową dla danego etapu kształcenia. Jest jednakże wzbogacony o indywidualne notatki i informacje dotyczące sposobów uczenia się, a także o te treści, które uczniowie uznają za szczególnie interesujące lub ważne.

CELE INNOWACJI:

Celowość prowadzenia innowacji dla uczniów:

 • rozwijanie świadomości uczniów, jeśli chodzi o całościowy zakres materiału, cele poszczególnych lekcji, stopniowy przyrost ich wiedzy,

 • pogłębienie samoświadomości uczniów w aspekcie ich indywidualnych stylów, metod i narzędzi ucznia się oraz rozwijanie odpowiedzialności za proces uczenia się,

 • wdrażanie do przejawiania własnej inicjatywy w tym procesie, w toku lekcji i w planowaniu dalszych etapów,

 • wyrabianie nawyku samooceny i kształtowanie potrzeby doskonalenia się,

 • rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych uczniów, ich zaangażowania w porządkowanie i zdobywanie informacji,

 • łączenie nauki z zabawą i przyjemnością z tworzenia własnego „dziennika z lekcji”.

Celowość prowadzenia innowacji dla nauczycieli:

 • monitorowanie przyrostu wiedzy uczniów,

 • systematyczne określanie trudności materiału dla poszczególnych osób w klasie,

 • konieczność planowania wielu elementów procesu dydaktycznego i ciągłe ich monitorowanie,

 • rozwijanie kreatywności i konieczność zaangażowania w poszukiwaniu aktywnych metod nauczania,

 • pogłębianie świadomości i doświadczenia z dziedziny procesów uczenia się w ogóle, ale także jeśli chodzi o poszczególnych uczniów,

 • możliwość większej indywidualizacji procesu dydaktycznego.

Matematyka – „Z uczniowskich OK zeszytów”