Lekcja matematyki powinna być ciekawa, absorbująca ucznia, a matematyka – namacalna.
Innowacja jest wynikiem potrzeb współczesnej szkoły i środowiska lokalnego. Ma na celu wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego, uczenie kreatywności, postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym.
Współczesny świat wymaga od pedagogów kreowania ludzi twórczych, zdolnych do podejmowania szybkich decyzji, umiejących współpracować w zespole i wykorzystujących zbiorowe doświadczenie w dochodzeniu do celu.
Głównymi założeniami innowacji są: rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania przedmiotami ścisłymi; rozwijanie kompetencji naukowo – technicznych, matematycznych uczniów; rozwijanie umiejętności badawczych i społecznych uczniów, a także kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych.
CELE INNOWACJI:
Cel główny:
• podnoszenie umiejętności matematycznych uczniów, rozwijanie postawy intelektualnej wyrażającej się twórczym, logicznym i krytycznym myśleniu, samodzielnym pokonywaniu trudności i matematycznym analizowaniu zjawisk;
Cele szczegółowe;
• rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką;
• motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy;
• kształtowanie wyobraźni geometrycznej i przestrzennej;
• wskazywanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym;
• rozwijanie samodzielności w poszukiwaniu i zdobywaniu informacji;
• kształtowanie umiejętności posługiwania się symbolami, liczbami i językiem matematycznym;
• przygotowanie uczniów do konkursów;
• rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania;
• wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymywanych danych odpowiedzi i korygowania popełnianych błędów;
• ukazanie przydatności matematyki w różnych dziedzinach życia;
• rozwijanie umiejętności samooceny uczniów;
• rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie;
• przygotowanie do dalszej nauki w szkołach o profilu ścisłym i technicznym;
• wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego;
• wprowadzenie elementów myślenia ekonomicznego;

 

 

„Szóstka projektuje…”-tym razem szkielety brył z gazet.

„Szóstka projektuje, liczy…”

„Szóstka projektuje, liczy i buduje”-sklejanie brył

 

Zajęcia matematyczne

Matematyczna innowacja

„Szóstka projektuje, liczy i buduje”

Awangardowe nakrycia głowy

 

zajęcia matematyczne