Edukacja to nie tylko przyswajanie formułek, ale przede wszystkim wprowadzanie każdej teorii w życie. Łączymy naukę z zabawą w jedność, oferując atrakcyjny system zajęć opartych na wykorzystaniu niezwykłych konstrukcji robotów z popularnych klocków LEGO® do pracy z naszymi programami.

Celem zajęć jest stworzenie interaktywnego środowiska pełnego zagadnień z takich dziedzin jak informatyka, matematyka czy fizyka. Wszechstronność klocków pozwala na kreatywne rozwiązywanie problemów, ponieważ do każdego z nich można podejść na wiele różnych sposobów. Wytwarza się dzięki temu możliwość dyskusji, która jest kluczem do przełamania obecnych schematów nauczania. We wszystkich częściach duży nacisk położono na ekspresję twórczą dzieci. Przedstawione programy, dobór wprowadzanych umiejętności oraz rodzaje zadań mają prowadzić uczniów od czynności odtwórczych do twórczości. Uczniowie tworzą na komputerze własne prace, rozwijają w ten sposób swoje zainteresowania i  pasje.

Udział w Zajęciach z Robotyki (z użyciem zestawów LEGO MINDSTORMS NXT) ma być dla ucznia pierwszym krokiem poczynionym na drodze od fascynacji techniką (mechatroniką)

Proponowane zajęcia wychodzą poza wąskie ramy szkolnego przedmiotu nauczania i w zdecydowany sposób ukazują potrzebę:

 • zdobywania interdyscyplinarnego wykształcenia na poziomie ogólnym,
 • kształcenia kompetencji niezbędnych do samorealizacji
 • i rozwoju osobistego, do bycia aktywnym na rynku zawodowym (rynku zatrudnienia),
 • kształcenia podstawowych kompetencji naukowo technicznych, kształcenia kompetencji społecznych.
 • Cele ogólne innowacji.
 • Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.
 • Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
 • Myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania
 • i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych.
 • Cele szczegółowe innowacji.
 • Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi.
 • Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji.
 • Umiejętność pracy zespołowej.
 • Realizacja treści wpisanych do podstawy programowej dla przedmiotu: zajęcia komputerowe
  (w szkole podstawowej).