Spotkania wychowawców z rodzicami.
1. Informacja o:
a)wymaganiach niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
b)sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
c)warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
d)sposobie informowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych i przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
2.Przypomnienie warunków i formy dostosowania egzaminów zewnętrznych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów (dotyczy klas ósmych)
3.Przeprowadzenie wyborów do Oddziałowej Rady Rodziców i Rady Rodziców Szkoły.
4.Ustalenie działań w ramach realizacji programu wychowawczego i profilaktyki.