20.05.2019r. (poniedziałek)

Spotkania wychowawców z rodzicami. Informacja o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych  i nagannych ocenach zachowania. Ocena działań dydaktyczno – wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w roku szkolnym 2018/2019.Indywidualne konsultacje z nauczycielami.