Klasy 1 – 3 godz. 16:00
Klasy 4 – 8 godz. 16.30

Konsultacje od godz. 17:00