Bieżąca realizacja:

Patriotycznie w klasie IIa i IIc

Wycieczka klasy II a i II c – Spacerkiem po Białej Podlaskiej

Innowacja pedagogiczna Rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych „Podróże małe i duże po Polsce i Europie” zakłada przybliżenie treści europejskich dzieciom, poprzez stopniowe poszerzanie ich wiedzy na temat środowiska, w którym żyją. Zanim poznają kulturę państw europejskich uczyć się będą o swoim mieście i regionie. Istotne jest jednak, aby nie zatracić swojej tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, i nie przestać być Polakiem, będąc Europejczykiem. Innowacja jest zaspokojeniem potrzeby poznawania kultur innych narodów, w tym krajów europejskich, poznawania zabaw i zwyczajów dzieci innych narodowości. Dzieci rozwijają odpowiednie zachowania poprzez poznawanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, społeczność szkolna i naród. Innowacja uwzględnia również treści zawarte w podstawie programowej i Planie pracy wychowawczo-profilaktycznym szkoły.

Cele innowacji:

– Kształtowanie umiejętności współżycia z innymi ludźmi.

– Rozwijanie szacunku i tolerancji wobec innych ludzi, kultur, języka.

– Nabywanie umiejętności wspólnego rozwiązywania konfliktów, dokonywania trafnych wyborów i podejmowania decyzji, ponoszenia odpowiedzialności za własne działania.

– Przygotowanie do pełnienia funkcji społecznych.

– Wykorzystanie nowoczesnych technologii i informacji  z różnych źródeł.

– Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i przywiązania do historii.

– Rozbudzanie ciekawości świata.

– Sprawne posługiwanie się językiem polskim i rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

– Kształcenie dostosowane do różnych potrzeb i możliwości dziecka.

Tematyka

Treści ujęte są w 5 bloków tematycznych:

– Ja i moja rodzina

– Biała Podlaska moje miasto

– Polska moja Ojczyzna

– W europejskiej wspólnocie państw

– Ziemia planetą wszystkich ludzi

Spodziewane efekty

– Aktywny udział w życiu szkoły, środowiska lokalnego i kraju.

– Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, wykorzystywanie nowoczesnych technologii.

– Rozwijanie wyobraźni, myślenia, aktywności twórczej, samodzielności i zainteresowań podróżniczych.

– Wzmacnianie więzi rodzinnych.

– Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Alina Sosik