Innowacja matematyczna Młody Matematyk-Programista ma na celu przekazanie uczestnikom zajęć konkretnej wiedzy umiejętności oraz aktywizację uczniów oraz pomoc w przełamaniu ich wewnętrznych oporów, jak również dostrzeżenie swojej wartości. Wskazówki i sposoby analizowania danych zaproponowane przez nauczyciela mogą stać się dla dziecka pomocą w poruszaniu się po współczesnym labiryncie informacji. Wspomogą twórcze przetwarzanie

i kreowanie rzeczywistości. Pozwolą także wykorzystać wiedzę i umiejętności w „cyfrowym świecie”. Przewidziana jest do realizacji w ciągu roku szkolnego 2018/2019, w klasie III A,

w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Innowacja ma na celu utrwalenie oraz poszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych, kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie pomysłowości w myśleniu i działaniu.

Nauczyciel jest drogowskazem dziecka w jego drodze do samodoskonalenia i samorealizacji. Realizacja innowacji oparta będzie o stosowanie odpowiednich metod oraz zabaw i gier matematycznych, rozwiązywanie łamigłówek logicznych

i matematycznych, z uwzględnieniem wieku ucznia, posiadanej przez niego wiedzy, zaawansowania w rozwiązywaniu problemów matematycznych. W nabywaniu umiejętności matematycznych pomocne będą nowoczesne środki dydaktyczne, tj. ozoboty oraz internetowe platformy edukacyjne.

Tematyka

 • kreślenie figur geometrycznych z wykorzystaniem cyrkla, ekierki, linijki, układanie własnych kompozycji z płaskich figur geometrycznych, układanki geometryczne – tangramy, składanki papierowe – origami, rozwiązywanie łamigłówek geometrycznych,
 • kształcenie sprawności rachunkowej w zakresie czterech podstawowych działań arytmetycznych, stosowanie poznanych własności działań arytmetycznych,
 • rozwiązywanie zadań niestandardowych, złożonych – wymagających  zastosowania dwóch działań, układanie zadań tekstowych do podanej formuły matematycznej i ilustracji,

przekształcanie treści zadań,

 • rozwiązywanie zadań logicznych, łamigłówek, zaszyfrowanych zagadek, liczbowych krzyżówek, itp. rozwijających myślenie logiczne – analizę, syntezę, porównywanie, klasyfikowanie, wnioskowanie, uogólnianie, szeregowanie, analogię, dedukcję,
 • wykorzystywanie ozobotów w nauce programowania

i rozwiązywania zadań matematycznych,

 • wykorzystywanie internetowych platform edukacyjnych, jako interesującej alternatywy dla tradycyjnych środków dydaktycznych.

Cele innowacji

Głównym celem innowacji jest

rozwijanie postawy intelektualnej wyrażającej się w twórczym, logicznym i krytycznym myśleniu, samodzielnym pokonywaniu trudności

i matematycznym analizowaniu zjawisk oraz umożliwienie odnoszenia sukcesów w konkursach matematycznych.

Cele szczegółowe

 • czyta ze zrozumieniem i analizuje treść zadania, poszukuje różnych sposobów jego rozwiązania,
 • stosuje symbole literowe i rysunkowe przy rozwiązywaniu zadań,
 • zna i potrafi korzystać z pojęć, definicji, praw matematycznych,
 • korzysta z informacji za pomocą tabel i wykresów,
 • poszerza zakres wiadomości z matematyki,
 • potrafi logicznie myśleć, uogólniać, wyciągać wnioski,
 • potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce,
 • potrafi zaplanować i zorganizować własną pracę oraz współpracować w zespole,
 • posiada niezbędną wiedzę i pozytywną motywacje do wzięcia udziału w różnego rodzaju konkursach matematycznych,
 • podejmuje wysiłek i kształtuje takie cechy swego charakteru jak: samodzielność, kreatywność, systematyczność, dokładność i wytrwałość w pokonywaniu trudności,
 • uzyskuje informację zwrotną o swoich sukcesach i niedociągnięciach