Zajęcia matematyczne

Celem zajęć jest wyrównanie i rozszerzenie poziomu wiedzy i umiejętności, rozwój kompetencji  kluczowych z matematyki, budowanie  pozytywnego nastawienia do przedmiotu oraz:

 • umożliwienie uczniom rozwój twórczego myślenia, poszerzania ich zainteresowań
 • rozwój zainteresowań matematycznych, wyrównanie i pogłębianie wiedzy – kształcenie umiejętności logicznego myślenia, analizowania
  i wnioskowania,
 • kształcenie umiejętności pracy z tekstem matematycznym,
 • kształcenie umiejętności prezentacji przed grupą rówieśniczą,
 • umiejętność prowadzenia dyskusji – obrona własnych argumentów,
 • rozwiązywanie problemów matematycznych w sposób twórczy,
 • uczenie przełamywania własnych zahamowań i promowania rezultatów własnej pracy,
 • kształtowanie skutecznej komunikacji w grupie,
 • pobudzanie motywacji do kolejnych działań.

 

Zajęcia z języka angielskiego

Celem zajęć jest wyrównanie i rozszerzenie poziomu wiedzy i umiejętności, rozwój kompetencji kluczowych z języka angielskiego, budowanie pozytywnego nastawienia do przedmiotu oraz

 • uświadomienie znaczenia znajomości języka angielskiego w poznawaniu innych kultur
 • kształtowanie kompetencji językowych z zakresu posługiwania się językiem angielskim i wzbogacenie słownictwa
 • wykorzystanie różnorodnych metod, technik, materiałów w celu uatrakcyjnienia i wzbogacenia procesu dydaktycznego
 • korelacja wiadomości i umiejętności z zakresu języka angielskiego
  i pozostałych przedmiotów szkolnych oraz wiedzy uczniów zdobytych poza szkołą (tv, podróże, film, książki, Internet)
 • przygotowanie do konkursów językowych i o tematyce kulturowej
 • przygotowanie do wykorzystania języka angielskiego w sytuacjach życiowych
 • dostarczanie pozytywnych doświadczeń, które sprzyjać będzie dalszej nauce języka angielskiego

 

Zajęcia z programowania

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z informatyki. Celem zajęć jest nabycie umiejętności i wiedzy z w zakresie programowania

 

Zajęcia z grafiki komputerowej i video

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z informatyki. Cel zajęć to nabycie umiejętności i wiedzy w zakresie programowania, grafiki wektorowej
i rastrowej oraz tworzenia i edycji video.

 

Warsztaty przyrodnicze

Celem zajęć jest rozwój umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych
i zainteresowanie przyrodą przez doświadczenia.

oraz:

 • wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia
  z uwzględnieniem specyficznych potrzeb edukacyjnych,
 • rozwijania zainteresowania przyrodą w oparciu o wiedzę i umiejętności
  z dziedziny chemii, fizyki, biologii i geografii,
 • kształt. umiejętności twórczego modyfikowania zdobytych wiadomości poprzez dostrzeganie i rozwiązywania problemów,
 • rozwijanie i wzmacnianie chęci do planowania własnych badań, testowania własnych hipotez,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole oraz wyciągania wniosków na podstawie doświadczeń i własnych obserwacji,