Innowacja pedagogiczna: „Mały sport – wielka radość” – pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne.
Adresaci innowacji:Chłopcy klas III Szkoły Podstawowej nr 6 w Białej Podlaskiej.
Autorzy i realizatorzy innowacji:
mgr Joanna Biała – Sobieraj, mgr Maciej Sobieraj
Oryginalność innowacji pedagogicznej:
Współczesne dzieci narażone są na ograniczenie aktywności ruchowej. Prowadzi to do obniżenia wydolności fizycznej, powstawania wielu wad postawy, otyłości i chorób. Wykorzystując naturalna potrzebę ruch u dzieci w wieku szkolnym, chcemy w nich zaszczepić potrzebę aktywności fizycznej i uprawiania sportów.

„Ruch przejawiający się w różnych formach aktywności  sportowo – rekreacyjnej jest również ważną potrzebą życia, tak jak zdobywanie wiedzy”.

I. CELE OGÓLNE

 1. Głównym celem zajęć sportowo-rekreacyjnych jest zaspokojenie biologicznej potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej oraz stworzenie dzieciom szerokiej możliwości jej realizowania po okiem nauczyciela.
 2. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, przygotowanie do wszechstronnego uczestnictwa w sporcie i rekreacji, jak również rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.
 3. Regeneracja sił fizycznych i psychicznych po całodziennym pobycie w szkole.
 4. Alternatywny sposób spędzenia czasu wolnego bez komputera, telewizji i telefonu.
 5. Zaangażowanie jak największej liczby chłopców w zajęcia pozalekcyjne oraz dostarczenie im radości i satysfakcji z uczestnictwa w nich.
 6.  Poznania wielu form ruchu i stopniowego opanowania umiejętności   z zakresu gier i zabaw ruchowych oraz minigier.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Rozwijanie zainteresowań sportowych.
 2. Czerpanie radości zadowolenia z uczestnictwa w zajęciach.
 3. Opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów BHP w czasie organizacji i realizacji zajęć sportowych.
 4. Podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu poprzez wzmacnianie pozytywne (zachęcanie, nagradzanie, docenianie wysiłku fizycznego i efektu).
 5. Wdrażanie do odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny.
 6. Wytwarzanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa.
 7. Poznawanie i stosowanie nazewnictwa i słownictwa sportowego.
 8. Poznawanie przepisów gier i zabaw.
 9. Kształtowanie cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości.
 10. Stosowanie nabytych wiadomości i umiejętności w czasie ćwiczeń, gier i zabaw.
 11. Wdrażanie uczniów do regularnego uprawiania sportu, rekreacji w gronie rówieśników i rodzinnym.

Udział w zajęciach rekreacyjnych i sportowych to zdrowy, miły i pożyteczny sposób spędzenia czasu wolnego ucznia.