Innowacja z języka rosyjskiego  „Poznajemy język i kulturę naszych wschodnich sąsiadów”

Z językiem rosyjskim dzieci nie mają na co dzień tak dużo styczności jak z językiem angielskim, dlatego nauka tego języka okazuje się  ciekawą przygodą

Innowacja ma na celu poszerzenie wiedzy językowej uczniów, poznanie przez nich realiów dotyczących Rosji, a także doskonalenie nawyków i umiejętności związanych z komunikowaniem się w mowie i piśmie. Zaplanowany program przewiduje realizację ćwiczeń umożliwiających uczniowi uczestnictwo w różnorodnych działaniach kreatywnych, zmuszających go do porozumiewania się w języku rosyjskim, w zakresie jego potrzeb, możliwości i zainteresowań.

Nauczanie języka obcego dzieci wiąże się z wykorzystaniem elementów zabawy i komunikacji. Połączenie różnych form pracy: nauka wierszyków, piosenek, gry i zabawy językowe pozwala uzyskać najlepsze wyniki oraz jest istotnym warunkiem opanowania języka obcego przez dzieci.

Cele ogólne innowacji:

·        Rozbudzanie motywacji do zdobywania i pogłębiania wiedzy, doskonalenia własnej osobowości i samokształcenia.

·        Rozbudzanie poczucia sukcesu w nauce języka rosyjskiego.

·        Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.

·        Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły – promocja szkoły jako placówki dbającej o rozwój sprawności językowych uczniów.

Cele szczegółowe innowacji:

·        Rozwijanie poprzez ćwiczenia wszystkich sprawności językowych: pisania, czytania

·        ze zrozumieniem, słuchania (wykorzystywanie nagrań w wykonaniu rodzimych użytkowników języka rosyjskiego) i mówienia.

·        Przestrzeganie stosowania poprawności w prezentowaniu języka mówionego

·        i pisanego.

·        Doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komputerową w zdobywaniu i pogłębianiu wiadomości o charakterze  realioznawczym.

·        Nastawienie uczniów na zapamiętywanie tego, co jest istotne i potrzebne w dalszej nauce.

Spodziewane efekty:

Uczeń:

1.     Sprawnie wypowiada się na określony temat, komunikuje się w różnych sytuacjach życia codziennego:

– odpowiada na pytania ;

– prosi o informację;

– udziela informacji;

– zaprzecza usłyszanej informacji;

– opowiada o tym, co przeczytał.

2. Opanowuje technikę głośnego czytania (nabywa właściwych nawyków wymowy

w zakresie akcentu i intonacji).

3. Pisze poprawnie pod względem ortograficznym i językowym.

4. Zna poznane wierszyki, rymowanki, śpiewa piosenki.

5. Potrafi odnaleźć informacje realioznawcze na stronach internetowych.

6. Rozwija zainteresowania językiem rosyjskim.