Nadrzędnym celem jest rozwijanie wśród uczniów umiejętności mówienia w języku angielskim, swobodne posługiwanie się językiem obcym oraz poszerzenie zakresu słownictwa. Jednym z założeń innowacjau jest wprowadzenie elementów technologii informacyjnej, która w połączeniu z nauką języka angielskiego daje możliwość skutecznego komunikowania się i nawiązywania nowych kontaktów z obcokrajowcami posługującymi się językiem angielskim (projekt E-Twinning).  Służyć ma również kształtowaniu postawy otwartości na inne kultury oraz kontaktom międzyludzkim bez barier i uprzedzeń. Co więcej, innowacja zaspokoi potrzeby uczniów, którzy interesują się językiem angielskim, kulturą krajów anglojęzycznych, życiem ich mieszkańców i chcieliby podczas nauki korzystać nie tylko z podręcznika, ale również z autentycznych materiałów anglojęzycznych wykorzystując przy tym technologie informacyjne. Istotne jest rozwijanie wiedzy i umiejętności językowych w ramach wszystkich kompetencji (mówienie, czytanie, słuchanie, pisanie) ze szczególnym naciskiem na komunikację. Duża część pracy innowacjaalnej obejmie korzystanie z Internetu- pracując w ten sposób uczniowie będą czuć się swobodnie, a wiec pracować efektywnie. Poza tym umiejętne wykorzystanie technologii komputerowej pozwoli na zmianę koncepcji nauczania, co przyczyni się do zwiększenia jakości prowadzonych zajęć. Jedną z metod pracy stosowaną dwa razy w semestrze będzie „flipped classroom”- czyli metoda odwróconej klasy pozwalająca podnieść aktywność uczniów na zajęciach oraz przyczynić się do zdania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego na wysokim poziomie. Uczniowie będą pracować w oparciu o materiały przygotowane przez nauczycieli, w dużej mierze obejmujące wykorzystanie źródeł autentycznych (nagrania BBC, British Council). Uczniowie zostaną zaangażowani w przygotowanie długoterminowego projektu grupowego (webquest- aktywność zorientowana na dociekanie, w której większość lub całość informacji uzyskanych przez uczących się pochodzi z Internetu). Ponadto praca na zajęciach będzie opierała się na korzystaniu z platform edukacyjnych takich jak Kahoot czy  Quizlet, co przyczyni się do wprowadzania elementów współzawodnictwa do zajęć oraz zachęci uczniów do dyskusji i współpracy i przybliży uczniom sposoby nauki w środowisku elearningowym.

Cele ogólne i szczegółowe innowacjau:

 • – rozwijanie kompetencji językowych ze szczególnym naciskiem na aspekt umiejętności prowadzenia swobodnej konwersacji w języku angielskim,
 • – kształtowanie umiejętności zastosowania zdobywanej wiedzy w praktycznych sytuacjach językowych,
 • – rozbudzanie w uczniach pasji związanej z nauką języka angielskiego poprzez pokazanie różnych aspektów jego praktycznego zastosowania,
 • -rozwijanie w uczniach wysokiego poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe,
 • – nawiązanie współpracy z Kołem Anglistów działającym przy Państwowej Szkole Wyższej im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Cele szczegółowe:

 • -uczeń osiąga poziom skutecznej komunikacji w języku angielskim w mowie i piśmie, odkrywa indywidualne zdolności i predyspozycje do nauki języka poprzez udział w różnorodnych formach działań edukacyjnych,
 • – uczeń posiada umiejętność poprawnej wymowy i intonacji, posiada swobodę rozumienia wypowiedzi w języku angielskim,
 • ma bogate słownictwo, którego zakres umożliwia mu konwersację na różne tematy w oparciu o teksty o dużym zróżnicowaniu tematycznym jak i osadzone
  w kontekście społecznym,
 • – uczeń potrafi nawiązać swobodny dialog w komunikacji interpersonalnej, rozumie teksty czytane na poziomie dosłownym i metaforycznym,
 • -potrafi swobodnie i efektywnie pracować w zespole nad rożnego rodzaju projektami,
 • – potrafi samodzielnie pracować nad swoją znajomością języka i poziomem kompetencji językowych, radzi sobie z zadaniami egzaminacyjnymi i uzyskuje dobry wynik na egzaminie ósmoklasisty oraz egzaminie maturalnym.

Tematyka innowacjau będzie zgodna z wymaganiami ogólnymi i będzie obejmowała zagadnienia ujęte w podstawie programowej

Oryginalność

Innowacyjność zajęć odbywać się będzie również poprzez:

-nawiązanie współpracy z Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz Kołem Anglistów działającym przy Państwowej Szkole Wyższej,

-udział  w projekcie E-twinning,

-uczestnictwo w imprezach naukowych, edukacyjnych i kulturalnych organizowanych na uczelni i w szkole,

-udział w warsztatach prowadzonych przez Państwową Szkołę Wyższą,

-umieszczanie wiadomości na stronie internetowej szkoły oraz portalach społecznościowych (facebook) zawierającej opis zajęć wraz ze zdjęciami,

-pogłębienie znajomości języka angielskiego poprzez lekturę  prasy w języku angielskim,

-zastosowanie nowoczesnych metod takich jak: blended learning, flipped classroom.

Spodziewane efekty:

Dla szkoły:

 1. Podniesienie jakości pracy szkoły.
 2. Wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów.
 3. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród rodziców jako placówki dbającej o rozwój sprawności językowych wychowanków.

Dla uczestników:

 1. Wypracowanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole projektowym.
 1. Posługiwanie się bogatym słownictwem.
 2. Wzrost świadomości międzykulturowej.
 3. Stworzenie profilu absolwenta charakteryzującego się komunikatywną znajomością języka angielskiego oraz posiadającego świadomość językową.