Celem stworzenia klasy autorskiej jest przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z matematyki i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz poszerzenie wiedzy z informatyki, ponadto przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych i ogólnopolskich. Przewidywanymi osiągnięciami uczniów będą zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, zwiększenie motywacji w zdobywaniu oraz poszerzaniu wiedzy z matematyki oraz informatyki, oraz zajmowanie czołowych miejsc w konkursach. Istotą programu klasy autorskiej jest zmodyfikowanie  programu  nauczania polegające na jego wzbogaceniu i uatrakcyjnieniu. Zmiany dotyczą metod, form i zadań dla uczniów realizowanych w nauczaniu matematyki, informatyki oraz języka angielskiego.

JĘZYK ANGIELSKI

Program ten zakłada przygotowanie uczniów do uczestnictwa w lekcjach prowadzonych w języku angielskim, z naciskiem na poszerzenie słownictwa, zagadnień gramatycznych, pogłębienie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz poszerzanie  wiedzy uczniów o tematy związane z kulturą literaturą, historią geografią Wielkiej Brytanii oraz sprawami życia codziennego krajów angielskiego obszaru językowego. W drugiej i trzeciej klasie dodatkowo ustalono za cel umiejętność dyskutowania i debatowania a także umiejętność pisania krótkich i dłuższych form użytkowych jak (e-mail, notatka, ogłoszenie, zaproszenie, opis  wiadomość, krótki list prywatny)

Niniejszy program zmierza do:

  • poszerzenia słownictwa uczniów o wyrażenia niezbędne do aktywnego uczestnictwa w lekcjach prowadzonych w języku angielskim,
  • przygotowania uczniów do dyskutowania i debatowania w języku angielskim,
  • pogłębienia treści podstawy programowej o elementy wiedzy o kulturze, literaturze, geografii i historii Wielkiej Brytanii,
  • przygotowania uczniów do wykorzystania języka w sytuacjach życiowych,
  • współpracy, empatii, wysłuchania racji oponentów w dyskusji lub debacie.
  • propagowanie postaw dialogu, umiejętności słuchania, gotowości do przezwyciężania stereotypów.
  • Zapewnienie uczniom kontaktu z językiem obcym poprzez kontakt z „Real English” – czytanie literatury –w języku angielskim, wartościowych artykułów, stron poświęconych historii w portalu BBC.
  • swobodnego oraz poprawnego komunikowania się w języku angielskim w mowie i piśmie,

MATEMATYKA

Program ten zakłada poszerzenie wiedzy w zakresie matematyki finansowej i statystyki oraz przygotowanie do konkursów przedmiotowych (poprzez pogłębienie wiedzy
o zagadnienia z poza podstawy programowej gimnazjum). Dodatkowo zakłada się wprowadzenie zagadnień matematycznych w języku angielskim, poprzez formułowanie poleceń i treści zadań jak również prowadzenie krótkich fragmentów lekcji w tym języku. Jednakże nadrzędnym założeniem jest pokazanie, w jak największym stopniu, w jaki sposób stosować zdobytą wiedzę w praktyce.

 

INFORMATYKA – zajęcia z robotyki

Innowacja z informatyki to interaktywny projekt zajęć z robotyki dla młodzieży organizowany w klasach szkoły gimnazjalnej. Edukacja to nie tylko przyswajanie formułek, ale przede wszystkim wprowadzanie każdej teorii w życie. Łączymy naukę z zabawą w jedność, oferując atrakcyjny system zajęć opartych na tworzeniu niezwykłych konstrukcji
z popularnych klocków LEGO® i języka programowania. Celem jest stworzenie interaktywnego środowiska pełnego zagadnień z takich dziedzin jak informatyka, matematyka, czy fizyka. Wszechstronność klocków pozwala na kreatywne rozwiązywanie problemów, ponieważ do każdego z nich można podejść na wiele różnych sposobów. Wytwarza się dzięki temu możliwość dyskusji, która jest kluczem do przełamania obecnych schematów nauczania. We wszystkich częściach programu, duży nacisk położono na ekspresję twórczą młodzieży. Przedstawiony programy, dobór wprowadzanych umiejętności oraz rodzaje zadań mają prowadzić uczniów od czynności odtwórczych do twórczości. Uczniowie tworzą na komputerze własne prace, rozwijają w ten sposób swoje zainteresowania i  pasje.

Zajęcia z Robotyki dają możliwość rozwijania umiejętności XXI wieku w obszernym i niezwykle ciekawym świecie robotyki, pomagają w odkrywaniu Talentów.