Innowacja „Laboratorium przyrodnicze z elementami języka angielskiego” realizowana przez nauczycieli biologii, fizyki i chemii, informatyki, języka angielskiego podczas zajęć lekcyjnych dla uczniów klas VII Szkoły Podstawowej nr 6 w roku szkolnym 2017/2018, ponieważ wprowadza elementy języka obcego w trakcie realizacji zajęć i wspomaga jego proces nauczania. Wspomaga dzieci we wszechstronnym rozwoju predyspozycji i zdolności poznawczych, zachęca uczniów do wykorzystywania w życiu codziennym języka obcego w komunikacji, w nauce. Stosuje nowoczesne środki technologii informacyjnej oraz metodę projektu w nauczaniu. Wprowadza elementy języka angielskiego do nauk ścisłych.

Rozwija u uczniów poczucie własnej wartości oraz wiary we własne możliwości. Dzięki łączeniu nauki przedmiotów ścisłych z elementami języka angielskiego uczeń rozwija nie tylko swoją wiedzę ogólną, ale też doskonali umiejętności językowe. Dowie się, jak łączyć naukę
z różnych dziedzin z nauką języka obcego – CLIL (content and language integrated learning).

Podnosi jakość pracy szkoły i jej konkurencyjności.

Cele ogólne innowacji.

  • Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych
    z wykorzystaniem innowacyjnych metod i nowoczesnych technologii.
  • Zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, informatyczno -technicznymi i językami obcymi poprzez stosowanie metody problemowo/projektową.
  • Zwiększenie motywacji i zainteresowania uczniów do kontynuacji kształcenia na kierunkach ścisłych – kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki.
  • Zachęcanie uczniów do wykorzystywania w życiu codziennym języka obcego oraz wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia.
  • Poprawa jakości pracy szkoły i podniesienie jej konkurencyjności dzięki wprowadzeniu dwujęzyczności
    w nauczaniu. Wspomoże  proces nauczania i uczenia się języka angielskiego.
  • Kształtowanie postawy otwartości wobec obcokrajowców oraz poznanie innych kultur oraz postawy ciekawości świata.

Laboratorium przyrodnicze w klasach 7