Instrukcja ułatwień dostępu dla Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. A. Mickiewicza w Białej Podlaskiej

ORGANIZACJA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-11.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-15.

Środki wspierające dostępność

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. A. Mickiewicza w Białej Podlaskiej podejmuje następujące działania w celu zapewnienia dostępności Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. A. Mickiewicza w Białej Podlaskiej:

  • Uwzględnij dostępność jako część naszej misji.

Stan zgodności

Wytyczne dotyczące ułatwień dostępu do zawartości sieci Web (WCAG)

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Czekamy na Wasze opinie na temat dostępności Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. A. Mickiewicza w Białej Podlaskiej. Daj nam znać, jeśli napotkasz bariery dostępności na Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. A. Mickiewicza w Białej Podlaskiej:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kompatybilność z przeglądarkami i technologią pomocniczą

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. A. Mickiewicza w Białej Podlaskiej ma być kompatybilna z następującymi technologiami wspomagających:

  • wszystkie przeglądarki

Specyfikacje techniczne

Dostępność Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. A. Mickiewicza w Białej Podlaskiej opiera się na następujących technologiach do pracy ze szczególnym połączeniem przeglądarki internetowej oraz wszelkich technologii wspomagających lub wtyczek zainstalowanych na komputerze:

  • CMS – WordPress
  • Html
  • Css
  • Javascript

Technologie te są wykorzystywane w celu dostosowania się do stosowanych standardów dostępności.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

UL. LESZCZYNOWA 16, 21-500 BIAŁA PODLASKA

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejścia do budynku szkoły zaprojektowano od strony wschodniej. Istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia. Jedno z nich zaopatrzono w rampę, podjazd dla niepełnosprawnych. Do drugiego wejścia prowadzą tylko schody. Istnieją jeszcze dwa wejścia od strony zachodniej, prowadzące wprost z placu apelowego i parkingu. Wejścia te są na tym samym poziomie co poziom parkingu. Posiadają kilka schodów bez podjazdów. Wejściami tymi wchodzą tylko pracownicy szkoły są wykorzystywane na przerwach lekcyjnych w czasie dobrej pogody.

Opis dostępności korytarzy, schodów
W starej i nowej części szkoły istnieją 3 kondygnacje: piwnica z szatniami uczniów klas 1-8, do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Parter i piętro z korytarzem prowadzącym do nowej części szkoły, oraz 2 Piętro na które prowadzą schody dwuetapowe. Piętro starej części szkoły jest połączone z 1 kondygnacją części nowej.  Stara część szkoły i nowa nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Sala gimnastyczna i hala znajdują się na parterze i są dostępne dla każdego.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce takie znajduje się na parkingu od strony zachodniej i jest specjalnie oznakowane.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Podejście do oceny

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. A. Mickiewicza w Białej Podlaskiej oceniła dostępność Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. A. Mickiewicza w Białej Podlaskiej przez następujące podejścia:

  • Samooceny

Formalne zatwierdzenie tego oświadczenia o dostępności

Niniejsze Oświadczenie o dostępności jest zatwierdzane przez:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. A. Mickiewicza w Białej Podlaskiej
Dyrektor Szkoły


Niniejsze oświadczenie zostało utworzone 28 września 2020 r. przy użyciu narzędzia W3C Accessibility Statement Generator Tool.