W dniach 10 – 12 grudnia 2019r. w naszej szkole odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty.
Szczegółowa organizacja wygląda następująco:

1. 10 GRUDNIA 2019 (WTOREK) JĘZYK POLSKI
SALE 225, 226, 227- 1,2,3L, PRÓBNY 8.00-10.00 (120 MINUT)
SALA 228 – 1,2,3,4L, PRÓBNY 8.00-11.00 (180 MINUT)

2. 11 GRUDNIA 2019 (ŚRODA) MATEMATYKA
SALE 225, 226, 227- 1,2 L, PRÓBNY 8.00-9.40 (100 MINUT)
SALA 228 – 1,2,3 L, PRÓBNY 8.00-10.30 (150 MINUT)

3. 12 GRUDNIA 2019 (CZWARTEK) JĘZYK ANGIELSKI
SALE 225, 226,227- 1,2 L, PRÓBNY 8.00-9.30 (90 MINUT)
SALA 228 – 1,2,3 L, PRÓBNY 8.00-10.15 (135 MINUT)


Uczniowie na egzaminy przychodzą w stroju galowym, po egzaminie w danym dniu mają lekcje zgodnie z planem.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę.
Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem.
Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych.
Uczniowie mogą wnieść małą butelkę wody mineralnej.
Na czas egzaminu plecaki uczniowie zostawiają w szatni.

Zbiórka uczniów każdego dnia, przed wyznaczoną salą o godzinie 7.55.
Obecność obowiązkowa.


Przypominamy, że na stronie http://www.oke.krakow.pl w zakładce „Egzamin ósmoklasisty” znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące organizacji egzaminu właściwego w tym na przykład:

1. Zasady zwalniania ucznia z egzaminu ósmoklasisty (z danego przedmiotu lub przedmiotów) są zwolnieni uczniowie:
-dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty
-obecnych ośmioletnich szkół podstawowych, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uzyskali lub w roku szkolnym 2018/2019 uzyskają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.
Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie odpowiednio przez ucznia lub słuchacza szkoły podstawowej lub ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.
Zwolnienie, o którym mowa powyżej, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.
2. UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO.
W przypadku:
a) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
b) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach
c) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom–przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu.
3. Przykładowe arkusze egzaminacyjne