Regulamin konkursu na hymn Szkoły Podstawowej nr 6
w Białej Podlaskiej

 

Cele konkursu:

– wyłonienie najlepszego tekstu hymnu Szkoły Podstawowej nr 6 w Białej Podlaskiej;

– kształtowanie emocjonalnego stosunku uczniów do symbolu, jakim jest hymn;

– kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych uczniów naszej szkoły i poczucia identyfikacji z własnym środowiskiem;

– wzbogacenie tradycji i symboli szkoły;

– pobudzanie aktywności twórczej wśród dzieci i ich rodziców.

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie
 2. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie i rodzice uczniów

Szkoły Podstawowej nr 6 w Białej Podlaskiej.

 1. Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i grupowo.
 2. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 3. Uczestnik jest zobowiązany zgłosić do konkursu tekst samodzielnie zredagowany i nigdzie wcześniej niepublikowany.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz SP nr 6 w Białej Podlaskiej.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 6. Forma prezentacji pracy konkursowej
 7. Tematyka hymnu SP 6 powinna być związana ze szkołą.
 8. Hymn powinien zawierać nie więcej niż 2-3 zwrotki i refren oraz dobrany podkład muzyczny.
 9. Hymn może mieć kilku autorów.
 10. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
 11. Każdy autor (grupa autorów) może zgłosić tylko jeden utwór.
 12. Prace powinny być opatrzone informacją zawierającą imię i nazwisko oraz adres e-mail autora.
 13. Prace konkursowe należy przekazać w formie papierowej.

III. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy składać do dnia 18.12.2018r. do organizatorów: opiekuna SU p. Magdy Chomiuk, p. Doroty Domańskiej, p. Agnieszki Makarewicz.
 2. Wraz z pracą należy dostarczyć Oświadczenie ( załącznik do niniejszego Regulaminu).
 3. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 5. Organizator nie zwraca przekazanego tekstu i jednocześnie zastrzega

sobie możliwość publikowania wybranego(ych) tekstu(ów).

 1. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) oryginalność tekstu,

2) nawiązania do szkoły, wzbogacanie tradycji i symboli szkoły,

3) zgodność treści z tematem,

4) atrakcyjność i pomysłowość treści,

5) poprawność merytoryczna i językowa.

 1. Ocena prac konkursowych

1.Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową : organizatorzy, wice-dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu
 2. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni

Zwycięzcę Konkursu do 15.01.2019r.

 1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową.

 

Organizatorzy: Magda Chomuik, Dorota Domańska, Agnieszka Makarewicz

Załącznik: Oświadczenie do KONKURSU - HYMN SZKOŁY