14.06.2018r. (czwartek)
Spotkania wychowawców z rodzicami; informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania.
Ocena działań dydaktyczno – wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w roku szkolnym 2017/2018.