Innowacja pedagogiczna: „Mały sport – wielka radość” – pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne.

Adresaci innowacji: Chłopcy klas III Szkoły Podstawowej nr 6 w Białej Podlaskiej.

Autorzy i realizatorzy innowacji: mgr Joanna Biała – Sobieraj, mgr Maciej Sobieraj

Oryginalność innowacji pedagogicznej:

Współczesne dzieci narażone są na ograniczenie aktywności ruchowej. Prowadzi to do obniżenia wydolności fizycznej, powstawania wielu wad postawy, otyłości i chorób. Wykorzystując naturalna potrzebę ruch u dzieci w wieku szkolnym, chcemy w nich zaszczepić potrzebę aktywności fizycznej i uprawiania sportów.

„Ruch przejawiający się w różnych formach aktywności  sportowo – rekreacyjnej jest również ważną potrzebą życia, tak jak zdobywanie wiedzy”.

I. CELE OGÓLNE

1.   Głównym celem zajęć sportowo-rekreacyjnych jest zaspokojenie biologicznej potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej oraz stworzenie dzieciom szerokiej możliwości jej realizowania po okiem nauczyciela.

2.  Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, przygotowanie do wszechstronnego uczestnictwa w sporcie i rekreacji, jak również rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

3.  Regeneracja sił fizycznych i psychicznych po całodziennym pobycie w szkole.

4.  Alternatywny sposób spędzenia czasu wolnego bez komputera, telewizji i telefonu. 

5.  Zaangażowanie jak największej liczby chłopców w zajęcia pozalekcyjne oraz dostarczenie im radości i satysfakcji z uczestnictwa w nich.

6. Poznania wielu form ruchu i stopniowego opanowania umiejętności   z zakresu gier i zabaw ruchowych oraz minigier.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Rozwijanie zainteresowań sportowych.
2. Czerpanie radości zadowolenia z uczestnictwa w zajęciach.
3. Opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów BHP w czasie organizacji i realizacji zajęć sportowych.
4. Podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu poprzez wzmacnianie pozytywne ( zachęcanie, nagradzanie, docenianie wysiłku fizycznego i efektu).
6. Wdrażanie do odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny.
7. Wytwarzanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa.
8. Poznawanie i stosowanie nazewnictwa i słownictwa sportowego.
9. Poznawanie przepisów gier i zabaw.
10. Kształtowanie cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości.
11. Stosowanie nabytych wiadomości i umiejętności w czasie ćwiczeń, gier i zabaw.
12. Wdrażanie uczniów do regularnego uprawiania sportu, rekreacji w gronie rówieśników i rodzinnym.

Udział w zajęciach rekreacyjnych i sportowych to zdrowy, miły i pożyteczny sposób spędzenia czasu wolnego ucznia.